Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022

1. Báo cáo của BKS 2. Báo cáo của HĐQT 3. Báo cáo của TGĐ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020

1. Thư mời họp ĐHCĐ năm 2020 2. Chương trình ĐHCĐ năm 2020 3. Nghị

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018

Nội dung chương trình Thư mời ĐHĐ CĐ thường niên năm 2018  Thư mời ĐHĐ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 Báo cáo tài chính 2016 Biên bản

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Kính mời quý vị cổ đông click vào Tài liệu để xem chi tiết. 1.